درباره سامانه بيشتر بدانيد :

سامانه با درخواست كميته شراكتها و منابع در بخش توسعه سيستم هاي اطلاعاتي توسط مهندس محمد جواد نجفي سولاري طراحي و پياده سازي گرديده 

است. تمامي حقوق اين برنامه متعلق به بخش توسعه سيستم هاي اطلاعاتي واحد فناوري اطلاعات شركت گاز استان خوزستان مي باشد